Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Metodinė veikla

Metodinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinė veikla grindžiama šiais principais:

  • įsivertinimo – mokytojai turi suprasti, kas jų veikloje yra tobulintina ir kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių jiems trūksta;
  • geriausios praktikos – mokytojai turi perimti geriausias ugdymo praktikas;
  • motyvacijos – mokytojai turi turėti vidinę vertybinę nuostatą ir būti išoriškai motyvuojami nuolat tobulinti savo veiklą.

Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus plėtoti savo profesines kompetencijas, skleisti savo sukauptą patirtį bei kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias, gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje.

Metodinės veiklos uždaviniai:

  • užtikrinti dermę tarp individualių mokytojo, švietimo įstaigos ir miesto (regiono, šalies) poreikių;
  • skleisti informaciją apie švietimo politiką, metodines naujoves;
  • plėtoti mokytojų profesinį bendradarbiavimą ir geriausios praktikos sklaidą;
  • racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti ir metodinei veiklai organizuoti skirtas lėšas.

Metodinės veiklos formos:

  • kolegialus dalijimasis patirtimi (grupinė, asociacijų, projektinė veikla, atvirų pamokų ir kitos pedagoginės veiklos demonstravimas ir stebėjimas, konsultavimas ir konsultavimasis, bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje, su socialiniais partneriais, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, dalykinė raiška profesinėmis publikacijomis, rekomendacijomis ir pan.);
  • specializuoti renginiai (metodinės dienos, konferencijos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, apskritojo stalo diskusijos, edukacinės išvykos, seminarai, mokymai ir pan.);
  • viešoji veikla (visuomeninė, kultūrinė, meninė raiška, įskaitant veiklą socialinėse akcijose ir programose, kūrybiniuose projektuose, dalyvavimą meno kolektyvuose, sportinėje veikloje ir pan.).