Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją ar įgyti papildomų kompetencijų. Neformalusis suaugusiųjų švietimas teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pagrindiniai uždaviniai:

  • padėti asmeniui tenkinti savišvietos poreikius;
  • plėtoti kultūrinius interesus, ugdyti asmens kūrybines galias ir gebėjimus;
  • sudaryti sąlygas įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pagrindinės formos:

  • tikslinė savišvieta;
  • kursai, seminarai, paskaitos;
  • neakivaizdinis (nuotolinis) švietimas;
  • žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programos.

Neformaliojo švietimo būdu asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip baigta formaliojo švietimo programos (išskyrus studijų programas) dalis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka arba kaip studijų programos dalis aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti visi švietimo teikėjai. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus nustato švietimo ir mokslo ministras. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą apibrėžia Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas.

  • Klaipėdos miesto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų modulis parsisiųsti