Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Projektinė veikla

Projektinė veikla turinti pradžią, pabaigą ir baigtinius išteklius, kuria siekiama unikalaus tikslo (pvz., produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimo). Projektinė veikla apima šiuos pagrindinius etapus:

 • iniciavimas, kai nusprendžiama pradėti projektą ir apibrėžiami tikslai, rezultatai bei projekto ribos. Projekto veiklos koordinatorius (kūrėjas) inicijuoja ir koordinuoja projekto procesus.
 • planavimas, kai nustatomi tikslai, darbo apimtys, laiko tvarkaraštis, resursų paskirstymas, rizikos analizė ir komunikacijos planas;
 • įgyvendinimas, kai pagal planą pradedama vykdyti projektą, kur vyksta veiklos, užduočių atlikimas ir tarpusavio koordinavimas;
 • komandinis darbas, kai projektinė veikla vykdoma komandinėje aplinkoje, kur skirtingos kompetencijos ir įgūdžiai sujungiami, siekiant projekto tikslų. Projekto eigoje visi nariai lygiateisiškai planuoja, įgyvendina veiklą, kuria projekto rezultatus, vertina ir įsivertina juos, užtikrina projekto rezultatų sklaidą;
 • vertinimas ir sklaida, kada stebima projekto eiga, tikrinamas progresas, kokybės priežiūra ir priimamos reikalingos korekcijos;
 • užbaigimas, kada užbaigiama projektinė veikla, įgyvendinami projekto rezultatai, parengiama projekto ataskaita ir perduodamas projektas vertintojams.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras aktyvus skirtingo pobūdžio projektinėse veiklose: tarptautiniuose Erasmus+, Nordplus Adult projektuose, Švietimo mainų ir paramos fondo eTwinning projektuose, miesto, respublikiniuose ir kituose projektuose. Kiekvienas projektas yra unikalus, su savo specifiniais tikslais, rezultatais, reikalavimais ir iššūkiais. Projekto veikla skirta konkretiems poreikiams tenkinti arba naujoms problemoms spręsti. Vykdomos šios projektinės veiklos:

 • Tarptautiniai susitikimai kontaktiniu ir nuotoliniu būdu;
 • Nuotoliniai ir kontaktiniai gerosios patirties pasidalinimo renginiai miesto, respublikos ir tarptautiniu lygmeniu.
 • Bendradarbiavimas su asocijuotais ir socialiniais partneriais.
 • Darbo grupių sudarymas kuriant intelektinius produktus.
 • Tarptautiniai mokymai.
 • Projektų rezultatų sklaidos renginiai